Холимог ой Хусан ой Хангайн нурууны ой Голын дагуух бургас Нарсан ой Гацуур мод Хуш мод

Хэнтийн нурууны ой мод

Холимог ой

Төв аймгийн Батсүмбэр сум

Хангайн нурууны ой модБулган аймгийн Сэлэнгэ сум

Хусан ой

Birch (Betula plathyphylla)

Нарсан ой

Scots pine (Pinus sylvestris)

Бургас

Willows (Salix)

Гацуур мод

Siberian spruce (Picea obovata)

Хуш мод

Siberian pine (Pinus sibirica)

    Веб холбоос


  Монгол орны ойн тархалтын зураг (масштаб 1:1 000 000)


  

  Дэлхийн ойн тархалтын зураг